Офіційні правила рекламної акції для користувачів додатку Fairo

Iз змінами, внесеними 07 липня 2021 року.

Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції (далі – Акція) – маркетингового заходу для користувачів додатку Fairo (далі - Додаток), що передбачає отримання відповідних Заохочень клієнтами ТОВ «ФАІРО» (далі – Fairo).

Визначення термінів:

Додаток – додаток Fairo, опис функцій якого та умови використання якого доступні на сайті Fairo https://www.fairo.com.ua/.

Учасник – фізична особа, клієнт Fairo, який відповідає умовам участі в Акції, який у Період проведення Акції, але у період не більше, ніж 14 (чотирнадцять) календарних днів після першого контактування з ним щодо Акції з боку Fairo (якщо інший строк не повідомлено представником Fairo Учаснику протягом контактування), уклав договір щодо користування Додатком, договір з АТ “Райффайзен Банк Аваль” (після державної реєстрації зміни найменування - АТ “Райффайзен Банк”) щодо надання банківських послуг з використанням Додатку та який має право отримати від Fairo Заохочення.

Заохочення – це сума грошових коштів у розмірі, який самостійно визначається Fairo та про який Учаснику повідомляється під час контактування з ним, або (у разі повідомлення такого виду Заохочення Учаснику представником Fairo) тимчасове (протягом періоду, визначеного Fairo та повідомленого Учаснику), встановлення умови щодо відсутності в Учасника Акції обов'язку сплачувати Fairo за користування Додатком. У випадку виплати Учаснику Акції Заохочення у вигляді грошових коштів Учаснику повідомляється сума Заохочення після вирахування всіх податків та зборів.

1. Організатор та Виконавець Акції:Організатором та Виконавцем Акції є Fairo - товариство з обмеженою відповідальністю «ФАІРО» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 43659053; місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус 5А, другий поверх).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг Fairo та інших послуг з використанням Додатку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання послуг з використанням Додатку.

2.2. Участь в Акції є безкоштовною, Fairo не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України (далі – Територія Акції).

3.2. Період проведення Акції: з 00 годин 00 хвилини за київським часом 18 червня 2021 року до 23 години 59 хвилин (включно) за київським часом дня, що наступає через 14 (чотирнадцять) календарних днів після першого контактування щодо Акції з останнім Учасником Акції з боку Fairo.Fairo може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції, в порядку, передбаченому п. 7.2 Правил.

4. Учасники Акції:

4.1. Умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи, які зареєстровані, які фізичні особи-підприємці.

4.1.2. Учасником Акції може бути виключно особа, з якою працівники/представники Fairo контактують та запрошують до участі в Акції.

5. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним їїпотенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку та поширення своїх персональних даних, що стали відомі Fairo, з метою участі в Акції за умови дотримання вимог чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції та використання Заохочення:

6.1. Учасником Акції автоматично стає кожен користувач Додатку, з яким працівники/представники Fairo контактують та запрошують до участі в Акції, та який протягом 14 календарних днів після першого такого контактування (якщо інший строк не повідомлено Учаснику представником Fairo протягом контактування) уклав договір з Fairo щодо користування Додатком, договір з АТ “Райффайзен Банк Аваль” (після державної реєстрації зміни найменування - АТ “Райффайзен Банк”) щодо надання банківських послуг з використанням Додатку (окрім випадків відмови особи від участі в Акції). 

6.2. Протягом 14 календарних днів після завершення Періоду проведення Акції Fairo перераховує грошові кошти Учаснику на його поточний рахунок фізичної особи, відкритий ним з використанням Додатку Fairo.

6.3. Відповідно до законодавства України, при наданні Заохочення у вигляді грошових коштів Fairo виступає податковим агентом Учасника і, відповідно, нараховує, утримує та сплачує всі необхідні податки та збори від імені та за рахунок Учасника. За необхідності Учасник має право звернутись до Fairo для отримання детальної інформації щодо сум таких податків та зборів. 

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Fairo https://www.fairo.com.ua/.

7.2. Fairo має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті https://www.fairo.com.ua/ не пізніше дня вступу змін у силу. Своєю участю в Акції із зміненими Правилами Учасник підтверджує свою згоду з такими змінами Правил Акції.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Fairo.

7.4. Fairo не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції одержаного ним Заохочення, за неможливість скористатися Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

7.5. Учасник Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення єдоходом цього Учасника Акції та вважається додатковим благом, що відображається Fairo у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – Учасником Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій, обов’язків Учасника Акції щодо декларування своїх доходів, тощо. Учасник Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та усвідомлює наслідки таких дій. Fairo не несе відповідальності за наслідки отримання Учасниками Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочення Акції.

7.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

Офіційні правила рекламної акції для Клієнтів Fairo

Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції “Приводь друга - отримай гроші” (далі – Акція) – маркетингового заходу для Клієнтів Fairo (далі - Додаток), що передбачає отримання відповідних Заохочень клієнтами ТОВ «ФАІРО» (далі – Fairo).

Визначення термінів:

Додаток - додаток Fairo, опис функцій якого та умови використання якого доступні на сайті Fairo https://www.fairo.com.ua/.

Учасник – фізична особа, Клієнт Fairo, який відповідає умовам участі в Акції, здійснив зазначені в Правилах дії для участі в Акції та який у Період проведення Акції уклав договір щодо користування Додатком, договір з АТ “Райффайзен Банк” щодо надання банківських послуг з використанням Додатку.

Заохочення – це сума грошових коштів у розмірі 124,22грн. (сума після утримання податків та зборів згідно з законодавством України - 100 грн.), яку Fairo виплачує Учасникам. 

Клієнт Fairo - особа, яка уклала з Fairo договір щодо користування Додатком (далі- Договір з Fairo) та договір з АТ “Райффайзен Банк” щодо надання банківських послуг з використанням Додатку (далі - Договір з Банком).

Запрошення (цей термін застосовується після технічної реалізації з боку Fairo можливості використання Запрошення в Акції, про що Fairo повідомить додатково у спосіб, визначений Fairo) - гіперпосилання на ресурс в мережі Інтернет, за яким можливо завантажити Додаток на мобільний телефон та здійснити подальші дії щодо укладення Договору з Fairo та Договору з Банком. Для кожного Клієнта Fairo, який має намір взяти участь в Акції та надіслати для цього Запрошення потенційним користувачам Додатку, Запрошення є індивідуальним та повідомляється йому з використанням Додатку або у інший спосіб на розсуд Fairo. Запрошення надає можливість участі в Акції як особі, яка його надсилає, так і особі, яка використовує Запрошення з метою завантаження Додатку на мобільний телефон та здійснення подальших дій щодо укладення Договору з Fairo та Договору з Банком.

1. Організатор та Виконавець Акції:Організатором та Виконавцем Акції є Fairo - товариство з обмеженою відповідальністю «ФАІРО» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 43659053; місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус 5А, другий поверх).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг Fairo та інших послуг з використанням Додатку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності потенційних користувачів щодо отримання послуг з використанням Додатку.

2.2. Участь в Акції є безкоштовною, Fairo не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України (далі – Територія Акції).

3.2. Період проведення Акції: з 00 годин 00 хвилини за київським часом 09 липня 2021 року до окремого повідомлення про припинення Акції боку Fairo. Fairo може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції, в порядку, передбаченому пунктом 7.2 Правил.

4. Учасники Акції:

4.1. Умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи, які зареєстровані, як фізичні особи-підприємці.

5. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним їїпотенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку та поширення своїх персональних даних, що стали відомі Fairo, з метою участі в Акції за умови дотримання вимог чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції:

6.1. Учасником Акції стає кожен Клієнт Fairo, який здійснив одну з наступних дій:

6.1.1. Під час укладення Договору з Fairo та Договору з Банком повідомив Fairo наступну інформацію (один або декілька з цих наборів даних на розсуд Fairo та у спосіб на розсуд Fairo):
- реферальний код, який попередньо повідомлений йому іншим Клієнтом Fairo;
- адресу електронної пошти іншого Клієнта Fairo; 
- номер мобільного телефону іншого Клієнта Fairo.

6.1.2. Надав іншим особам дані, зазначені в підпункті 6.1.1 Правил, за умови, що такі особи стали Клієнтами Fairo, взяли участь в Акції та виконали умови підпункту 6.1.1 Правил. 

6.1.3. Уклав Договір з Fairo та Договір з Банком в результаті використання Запрошення від Клієнта Fairo (умови цього пункту застосовуються після технічної реалізації з боку Fairo можливості використання Запрошень, про що Fairo повідомить додатково у спосіб, визначений Fairo). 

6.1.4. Надав іншим особам Запрошення за умови, що такі особи стали Клієнтами Fairo, взяли участь в Акції та виконали умови підпункту 6.1.3 Правил (умови цього пункту застосовуються після технічної реалізації з боку Fairo можливості використання Запрошень, про що Fairo повідомить додатково у спосіб, визначений Fairo).

6.2. Заохочення виплачується Учаснику не пізніше 5 робочих днів тижня, наступного за тижнем, в якому відбулись зазначені в пункті 6 Правил події (останньої з 2-х подій, визначених в підпунктах 6.1.2 та 6.1.4 Правил), шляхом перерахування коштів на його поточний рахунок фізичної особи, відкритий ним з використанням Додатку Fairo.

6.3. Відповідно до законодавства України, при наданні Заохочення у вигляді грошових коштів Fairo виступає податковим агентом Учасника і, відповідно, нараховує, утримує та сплачує всі необхідні податки та збори від імені та за рахунок Учасника. За необхідності Учасник має право звернутись до Fairo для отримання детальної інформації щодо розмірів Заохочення, сум таких податків та зборів. 

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційній сторінці Fairo в мережі Інтернет https://www.fairo.com.ua/.

7.2. Fairo має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на на офіційній сторінці Fairo в мережі Інтернет https://www.fairo.com.ua/ не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Fairo.

7.4. Fairo не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції одержаного ним Заохочення, за неможливість скористатися Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

7.5. Учасник Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення єдоходом цього Учасника Акції та вважається додатковим благом, що відображається Fairo у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України. Це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – Учасником Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій, а також на обов’язки Учасника Акції щодо декларування своїх доходів, тощо. Учасник Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та усвідомлює наслідки таких дій. Fairo не несе відповідальності за наслідки отримання Учасниками Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочення Акції.

7.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

Pекламної акції 3 для користувачів додатку Fairo

Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції (далі – Акція) – маркетингового заходу для користувачів додатку Fairo, що передбачає отримання відповідних Заохочень клієнтами ТОВ «ФАІРО» (далі – Fairo).

Визначення термінів:

Додаток - додаток Fairo, опис функцій якого та умови використання якого доступні на сайті Fairo https://www.fairo.com.ua/.

Учасник – фізична особа, клієнт Fairo, який відповідає умовам участі в Акції, який у Період проведення Акції та не в результаті комунікації з представниками Fairo уклав договір щодо користування Додатком (далі - Договір з Fairo), договір з АТ “Райффайзен Банк” щодо надання банківських послуг з використанням Додатку (далі - Договір з Банком) та який має право отримати від Fairo Заохочення.

Заохочення – це сума грошових коштів у розмірі 372,67 грн. (сума після утримання податків та зборів згідно з законодавством України - 300 грн.), яку Fairo виплачує Учасникам.

Клієнт Fairo - особа, яка має діючі (такі, строк дії яких не завершився) Договір з Fairo та Договір з Банком.

1. Організатор та Виконавець Акції:Організатором та Виконавцем Акції є Fairo - товариство з обмеженою відповідальністю «ФАІРО» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 43659053; місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус 5А, другий поверх).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг Fairo та інших послуг з використанням Додатку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання послуг з використанням Додатку.

2.2. Участь в Акції є безкоштовною, Fairo не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України (далі – Територія Акції).

3.2. Період проведення Акції: з 00 годин 00 хвилини за київським часом 12 липня 2021 року до  до окремого повідомлення з боку Fairo про припинення Акції.Fairo може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції, в порядку, передбаченому п. 7.2 Правил.

4. Учасники Акції:

4.1. Умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи, які зареєстровані, як фізичні особи-підприємці.

5. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним їїпотенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку та поширення своїх персональних даних, що стали відомі Fairo, з метою участі в Акції за умови дотримання вимог чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції та використання Заохочення:

6.1. Учасником Акції автоматично стає кожен клієнт Fairo, який у Період проведення Акції та не в результаті комунікації з представниками Fairo уклав Договір з Fairo та Договір з Банком  (окрім випадків відмови особи від участі в Акції). 

6.2. Протягом 14 календарних днів після укладення Учасником договору з Fairo та договору з Банком Fairo перераховує грошові кошти Учаснику на його поточний рахунок фізичної особи, відкритий ним з використанням Додатку Fairo.

6.3. Відповідно до законодавства України, при наданні Заохочення у вигляді грошових коштів Fairo виступає податковим агентом Учасника і, відповідно, нараховує, утримує та сплачує всі необхідні податки та збори згідно з законодавством України від імені та за рахунок Учасника. За необхідності Учасник має право звернутись до Fairo для отримання детальної інформації щодо сум таких податків та зборів та суми Заохочення до утримання таких податків та зборів. 

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Fairo https://www.fairo.com.ua/.

7.2. Fairo має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті https://www.fairo.com.ua/ не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Fairo.

7.4. Fairo не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції одержаного ним Заохочення, за неможливість скористатися Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

7.5. Учасник Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення єдоходом цього Учасника Акції та вважається додатковим благом, що відображається Fairo у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – Учасником Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій, обов’язків Учасника Акції щодо декларування своїх доходів, тощо. Учасник Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та усвідомлює наслідки таких дій. Fairo не несе відповідальності за наслідки отримання Учасниками Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочення Акції.

7.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.